Благодарност

Благодарим ви, че подкрепяте нашата дейност! С направеното дарение помагате на възрастен болен човек или дете в нужда, да получи помощ!