Социално предприятие „Работилница на Каритас“

Водена от желанието да разшири начините за подкрепа на различни хора от уязвими групи, през 2018 г. Каритас Витания отвори своето първо социално предприятие – „Работилница на Каритас“, за изработка на ръчно направени сапуни, сапунени букети и свещи.

Реализацията на предприятието е възможна, благодарение на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, към която Каритас Витания изпълни проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 по процедура „Развитие на социалното предприемачество“. Стойността на проекта е 199 863. 33 лв., от които 100 % безвъзмездна финансова помощ, а продължителността за изпълнението му е 18 месеца.

Но работилницата излиза извън рамките на проекта и заживява свой собствен живот, изпълнен с ежедневни емоции, предизвикателства и креативност. Тя има за цел да отговори на нуждите на местната общност и чрез иновативен подход да насърчи участието в трудова заетост, социално и професионално включване на лица от уязвими групи, най-вече на хора с увреждания и лица в неравностойно положение.

Често те биват изолирани от пазара на труда, било той частен, общински или държавен, поради дискриминация, липса на качествено образование, опит и доверие. Но чрез трудови дейности, обучение и психо-социална подкрепа те могат успешно и устойчиво да напуснат тази изолация и да възвърнат самочувствието, достойнството, чувството на удовлетворение и значимостта си.

Социалните предприятия са нови форми на бизнес, които имат двойна мисия – да оказват икономически успешна дейност и в същото време да помагат на обществото и хората от уязвими групи. Те са ориентирани към решаване на различни социални проблеми и най-често се фокусират върху предоставянето на работни места и образователни възможности за хора, които са изложени на риск или лишени от достъп до ресурси и възможности.


Социалните предприятия имат за цел да създават положителна промяна в обществото, като се фокусират върху решаването на проблеми, като безработица, социална изолация, бедност, нарушаване на правата на човека и други социални нужди. Те предлагат работни места, търговски услуги и продукти, които често са свързани със социалните им цели. Социалните предприятия не само предлагат решения на социални проблеми, но и са модел за устойчиво бизнес предприемачество. Икономическата им дейност генерира приходи, които могат да финансират социалните им цели, като по този начин активно подпомагат привличането на средства и запазването на финансова стабилност.


Благодарение на работата си, социалните предприятия не само решават проблеми на обществото, но също така оказват положително влияние върху хората, които работят в тях и получават подпомагане от тях. Те предоставят нужните условия за развитие, насърчават самочувствие и самостоятелност и спомагат за интеграцията на хора от уязвими групи в обществото.

В модерните времена, в които занаятчийските и ръчни изделия са все по-търсени и ценени, работещите в „Работилницата на Каритас“ се превърнаха в едни истински творци, напълно способни да предлагат продуктите си в конкурентна търговска среда. Участват в редица фестивали от цялата страна, благотворителни пазари, празници, общински и градски събития от културен характер.

 

Техните творби, подходящи за лична употреба или за подарък, може да откриете на сайта: „Работилница на Каритас“, както и в страниците в социалните мрежи: Instagram, Facebook и Tiktok.

 

Горди сме да споделим, че и от 2021 година социално предприятие „Работилница на Каритас“ е вписано в регистъра на социалните предприятия към МТСП като социално предприятие КЛАС А+.

С подкрепата на