Обучение на тема „Стартиране на социално предприятие“

DSC_5226.1Доброволци и служители на Каритас Витания взеха участие в семинар на тема „Стартиране на социално предприятие“. Обучението се проведе в с. Житница като лектор бе отново Ренета Венева  – председател на УС на Национален алианс за работа с доброволци и с опит в създаването и управлението на социални предприятия. Активното участие на всички доброволци и служители роди различни и интересни идеи за създаване на социални предприятия, които да бъдат в помощ на различни целеви групи.

Обучението е част от проекта „С повече знания към по-големи отговорности“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

С този трети по ред семинар приключи обучителната част от проекта за повишаване на знанията и уменията на доброволци и служители. Предстои участниците да проучат чуждия опит на други НПО в България, като се запознаят „на живо“ с различните им проекти и дейности.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БКО Витания и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

 

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.