Подкрепа за устойчив бизнес

На 24.06.2021 г. председателят на Каритас Витания – монс. Румен Станев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020. В рамките на изпълнението на одобрения проект, финансиран ОПРЧР, съфинансиран от Еропейския съюз чрез Европейския социален фонд, ще бъде подкрепена дейността на социално предприятие Работилница на Каритас по процедурата за директно предоставяне BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес“.

Проектното предложение е насочено към получаване на маркетинг услуги за конкретни нови и съществуващи продукти на предприятието и организиране на рекламни кампании.

Обща стойност на БФП – 4995.00 лв.
Продължителност  – 5 месеца

Номер на договор – BG05M9OP001-1.054-0157

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.