Стартира проект за подкрепа за намиране на работа на лица от уязвими групи

Каритас Витания стартира нов проект за подкрепа на граждани в неравностойно положение от област Пловдив и област Бургас.

 

Екипите от специалисти в кариерните центрове на „Каритас Витания“ ще работят в посока намиране на работа, осигуряване на равни възможности и недискриминация на уязвими групи; преодоляване на дискриминационните нагласи на работодателите за наемане на лица в неравностойно положение; подпомагане осъществяването на контакти и сътрудничество с институции и други организации; предоставяне на индивидуално консултиране с експерт по бизнес развитие и трудово законодателство и други.

 

 

Хората, които могат да се възползват от дейностите на Кариерните центрове, са безработни младежи, безработни възрастни, хора с увреждания и социално-слаби лица, самотни родители, безработни родители на деца до 5 години; безработни над 55-годишна възраст и безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация и др.

 

Освен български граждани центърът в Бургас ще поеме кариерното подпомагане и на мигранти, включително и граждани от трети страни, за да се интегрират по-плавно и благополучно в страната ни.

 

Чрез реализирането на дейностите по този проект, Каритас Витания се надява границата между различията да се стопи, да се елиминират нагласите срещу т.нар. уязвими групи и да се предоставят възможности на хора от разнообразни националности, култури, възрасти и социално положение.

 

„Благотворителна Католическа организация Каритас Витания“ е бенефициент по проект BG05SFPR002-2.005-0017-С01 – „Осигуряване на достъп до заетост и активно приобщаване на хора в неравностойно положение чрез кариерно консултиране, ориентиране, и трудово посредничество в кариерните центрове на Каритас Витания в гр. Пловдив и гр. Бургас“ който се изпълнява по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз и размерът на БФП е 367 318 лв., с продължителност от 21 месеца.

 

Повече информация за предлаганите услуги и възможности за подкрепа на уязвими лица, може да получите, като се свържете директно с кариерните центрове на Каритас Витания:


За гр. Пловдив:

Бул: „Княгиня Мария Луиза“ 3

Тел: 0884 330 177

Email: plovdiv@vitania.caritas.bg

Ръководител: Татяна Джумеркова


За гр. Бургас:

Ул. „Васил Априлов“ 18, ет. 3

Тел: 0888 816 723

Ръководител: Михаела Маврова

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.