Как социалната икономика подкрепя принципите на Каритас?

Този текст е част от информационна кампания на тема „Социална икономика“, която се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 – “Работилница на Каритас“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Част 3

 Как социалната икономика подкрепя принципите на Каритас?

През вековете социалното учение на Католическата църква е развило забележителен орган на учение и размисъл върху икономически и политически въпроси. То е набор от ценности и източник на вдъхновение, който оформя процесите на вземане на решения на съвременните общества, свързани с общото благо. В католическата традиция благосъстоянието на човешката личност като индивид и като член на общността е крайната цел на икономиката. Това подчертава значимостта на развитието на отговорна и устойчива пазарна икономика, която допринася неизмеримо за благосъстоянието на хората, особено за всички бедни по света.

Съществува обаче ясно признание, че икономическите инициативи трябва да действат в една цялостна морална рамка: честност и отчетност, зачитане на човешкото достойнство, справедливост и визия за интегралното и автентично развитие на хората и общностите, което надхвърля обикновените материални печалби. Като се откъсва от традиционния начин на мислене за икономиката и като поставя хората преди печалбата, социалната икономика изцяло обхваща тази морална рамка. Тя развива начини, по които инициативата, творчеството, печалбата и рисковото поведение на предприемачите могат да допринесат за процъфтяването на хората и общностите.

Комбинирането на индивидуалните и обществените измерения на социалната икономика е в голяма степен в съответствие с принципите на социалното учение на Католическата църква. Това е конкретен израз на „взаимното допълване“ което социалното учение винаги се е опитвало да насърчава между отделния човек и обществото, това е синтезът между застъпничеството за правата на личността и насърчаването на общото благо.

Католическото социално учение изкарва на преден план въпросите за това как трябва да бъдат разпределени икономическите ресурси, за неравенството, за вредата, нанесена върху Божието творение и за експлоатацията на хората за финансови печалби. До голяма степен социалната икономика споделя едни и същи проблеми и има за цел да защити едни и същи основни ценности.

(Из „Наръчник за социална икономика“ – Каритас Европа)

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.