Как социалната икономика допринася за по-устойчиво и сплотено общество

Този текст е част от информационна кампания на тема „Социална икономика“, която се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 – “Работилница на Каритас“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Част 6

Социалната икономика и социалният модел на Каритас

Каритас Европа подробно анализира европейските социални модели в светлината на нарастващите неравенства, бедността и необходимостта от устойчиви социални системи, за да се предотврати и намали трайното предаване на бедността между поколенията. Като отговор ние идентифицирахме социалния модел на Каритас, който предлага стратегии за справяне с тези предизвикателства. Семейството, приобщаващите пазари на труда и социалната защита са трите основни градивни елемента за справедливи и устойчиви европейски социални модели, насочени към неравенството, бедността и социалното изключване.

Социалната икономика играе важна роля при прилагането на социалния модел на Каритас:

  • Насърчава правото на семеен живот, улеснява подходите за баланс в работна среда, и наред с това подкрепя и признава стойността на семейните грижи.
  • Насърчава приобщаващите пазари на труда като предлага възможности за работа на най-уязвимите хора като им предоставя обучения на работното място, реинтеграция за безработните от дълго време хора, консултантски услуги и квалификации.
  • Насърчава правата на работещите, осигурява подходящи заплати, достъп до социални придобивки и включване на работниците.
  • Допринася за осигуряването на социална закрила, чрез предоставяне на устойчиви и достъпни качествени услуги.

Социалната икономика и Програма 2030

Програма 2030 и нейните 17 цели за устойчиво развитие представляват задължение да се сложи край не само на бедността и глада, но и да бъде постигната единна социална закрила, ограничаване на неравенството и екологична устойчивост в световен мащаб. Тези цели изискват основни промени в начините, по които нашите икономики действат. Програма 2030 признава нуждата от холистичен подход и важността на друг вид стратегии за развитие и икономически модели, които насърчават устойчивост  и приобщаване. Програмата също така поставя ударение върху устойчивото развитие в неговите три измерения –  икономическо, социално и екологично – по един балансиран и цялостен начин. Този балансиран подход е в основата на Социалната икономика и може да изиграе решаваща роля в осъществяването на програмата и целите за устойчиво развитие за 2030, като насърчава устойчиво развитие чрез конкретни социални, институционни и технологични нововъведения. Социалните предприятия също така спомагат за цялостната промяна (17-та цел), свързана с Програма 2030: застъпническите и политическите диалози, включващи социалните предприятия са важни за постигането на политическо единство.

Инвестирането в социални предприятия помага за приноса и ролята на Каритас към Програма 2030 и нейните трансформиращи принципи:

  • Никой не остава на заден план: Да стигнем първо до хората и групите, които най-трудно могат да бъдат достигнати – това ръководи действията на Каритас. Ние съсредоточаваме усилията си върху най-изключените и уязвими хора, което е в основата на нашата мисия. Прилагането на този потенциал в развитието на социалните предприятие може да бъде огромно, поради корените ни в общностите и обхвата на нашите действия.
  • Участие и диалог: Като имаме предвид вкоренеността ни, ние сме в добра позиция да позволим значимо участие на местните общности в развитието на социалната икономика, като по този начин допринесем за постигане на целите за устойчиво развитие.
  • Универсалност: Мандатът на Каритас е универсален и развитието на социалните предприятия също може да възприеме универсален подход. Повечето национални Каритас организации обхващат широк кръг проблеми, като достигат до най-изключените, където има бедност и дискриминация, независимо дали това е в предградието на Мадрид или в покрайнините на Найроби.
  • Човешки права: Човешкото достойнство е в центъра на нашата дейност заедно с програмата за човешките права. Социалните предприятия могат да допринесат за прилагането на основни социални права в местните общности, каквито са образованието или здравеопазването, но също така придружават общностите в исканията им за човешки права.

(Из „Наръчник за социална икономика“ – Каритас Европа)

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.