Социалната икономика и Европейският стълб на социалните права

Този текст е част от информационна кампания на тема „Социална икономика“, която се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 – “Работилница на Каритас“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Част 7

Европейският стълб на социалните права (ЕССП) е европейски политически ангажимент, който предоставя насоки за държавите-членки и институциите на ЕС. Той има за цел укрепване на социалното законодателство и предоставяне на по-ефективни права на европейците. Целта на стълба е да допринесе за социалния прогрес, като подкрепи справедливите пазари на труда и системите за благосъстояние. Той се основава на 20 ключови принципа, структурирани в три категории:

 • Равни възможности и достъп до пазара на труда, обхващащи аспекти като справедливостта, свързани с образованието, уменията и ученето през целия живот, равното третиране и възможностите между жените и мъжете, неравенството, достъпа до стоки и услуги, бедността и възходящата мобилност, условията на живот и младите хора;
 • Динамични пазари на труда и справедливи условия на работа, които обхващат структурата на работната сила, динамиката на пазара на труда и приходите;
 • Социална закрила и приобщаване, обхващащи справедливи резултати при предоставянето на услуги и мрежи за социална сигурност чрез обществена подкрепа и / или социална закрила. Съвместна отговорност е превръщането на Европейския стълб на социалните права в реалност за гражданите. Докато повечето инструменти, които допринасят за стълба, са в ръцете на държавите-членки на ЕС, както и на социалните партньори и гражданското общество, институциите на Европейския съюз могат да помогнат като поставят рамка и дадат насоки. Социалните предприятия, по-специално тези, които се съсредоточават върху подобряването на възможностите за заетост на хората, най-отдалечени от пазара на труда, по своя характер напълно допринасят за прилагането на Европейския стълб на социалните права. Те поддържат редица принципи, изброени по-долу. Те също така силно се застъпват за справяне с различните права в рамките на Европейския стълб на национално и местно равнище.

Каритас подкрепя хиляди хора по пътя им към изхода от бедността и дискриминацията, като задейства стотици инициативи за социални предприятия в цяла Европа.

Следващият текст показва ключовата роля, която социалната икономика играе в подкрепа на прилагането на Европейския стълб на социалните права.

Принципи и обосновката им от гледна точка на социалната икономика:

Равни възможности и достъп до пазара на труда:

 1. Образование, обучение и учене през целия живот – Социалната икономика (СИ) предлага квалификации и обучение на работното място за хора в неравностойно положение и насърчава ученето през целия живот.
 2. Равенство между половете – Насърчаването на равенството между мъжете и жените остава приоритет в сектора на социалната икономика.
 3. Равни възможности – Като наема и дава възможности на хората в неравностойно положение и дискриминираните хора, социалната икономика допринася за намаляване на неравенствата. Тя се стреми да включва и интегрира хора, които страдат от различни социални и професионални затруднения, като подпомага най-бедните да влязат на пазара на труда и да им бъде предоставен достъп до услуги и възможности.
 4. Активна подкрепа за заетостта – Социалните предприятия предлагат възможности за заетост чрез силна икономическа активност и обучение на работното място, и допринасят за устойчиво икономическо и социално развитие на територията, на която работят.

Справедливи условия на труд

 1. Сигурна и гъвкава заетост – социалната икономика предлага персонализирани решения за работниците, като подобрява техните умения и способности и същевременно взема предвид положението, в което се намират. По този начин могат да се разработят различни решения за подкрепа, като квалификация, обучение на работното място, адаптирано работно време и др.
 2. Работни заплати – социалната икономика се бори с бедността на работното място и предлага достойни заплати. Работата, а следователно и заплатата, предлагат възможност на най-бедните да се върнат към адекватни условия на живот и ежедневна структура.
 3. Социален диалог и участие на работниците – Повечето социални предприятия прилагат управление чрез участие, което включва силно участие на работниците в процесите на вземане на решения.
 4. Баланс между работа и личен живот – Като поставят хората в центъра, социалните предприятия се опитват да адаптират начина си на работа според благополучието на работниците. Гъвкавите възможности за заетост или специфичните услуги, разработени в предприятието, са пример за иновативни решения, създадени от социалната икономика за насърчаване на баланса между професионалния и личния живот.
 5. Здравословна, безопасна и добре приспособена работна среда и защита на личните данни – Социалните предприятия създават работна среда, която отчита нуждите на хората в неравностойно положение. Що се отнася до здравето и безопасността на работното място, социалните предприятия не само отговарят на стандартите, но и рефлектират върху поведението на безопасността и разрешаването на проблемите на работното място, заедно с работниците, чрез управление с участие.

Социална закрила и приобщаване

 1. Приобщаване на хора с увреждания – Целевите групи в социалното предприятие могат да включват хора с увреждания. Осъществяват се и различни партньорства между социални предприятия, също така се провеждат семинари. От решаващо значение е да се предлагат възможности за заетост и социална подкрепа за всички.

(Из „Наръчник за социална икономика“ – Каритас Европа)

Повече за Европейския стълб на социалните права и всички негови принципи може да прочетете тук.

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.