Приносът на социалната икономика

Този текст е част от информационна кампания на тема „Социална икономика“, която се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 – “Работилница на Каритас“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Част 4

Приносът на социалната икономика

Като поставя социални цели за свой приоритет, социалната икономика допринася за справянето със социалните и икономическите нужди, както и с нуждите на околната среда и на обществото по един иновативен начин. Тя може да задоволи нуждите, които са били пренебрегвани или неправилно адресирани от частния и обществения сектор.

Социалната икономика инвестира в хората, техните възможности и изобретателност, и ги подкрепя, като обръща особено внимание на най-изолираните. Тя също насърчава сътрудничество, познание и заетост сред общността.

Социалната икономика има положителен принос към трите стълба на устойчиво развитие (социален, икономически и екологичен). Тя също така разпространява дълготрайна помощ и по-устойчиво приобщаване.

Социалната икономика предлага добри условия за работа и добро трудово възнаграждение, както и индивидуални решения за своите служители. Тя инвестира в уменията и възможностите на човек и същевременно с това взима под внимание неговото положение. Този подход подкрепя хората по пътя им към независимост, самоустойчивост и себеуважение.

Социалната икономика дава началото на взаимна работа, насочена към откриването на решения, свързани с въпроси от колективен интерес. Това я прави способна да се разпростира отвъд полето на грижата и да задейства реципрочни практики, както и да създава социални и икономически стойности.

Социалната икономика се опитва да разбира, въздейства и да се застъпва за обществена промяна или за премахване на бариерите, които пречат на тази промяна. Това изисква по-широк обхват на разбиране на политиките и процесите, които засягат маргинализираните хора, както и за благоприятната околна среда, в която социалната икономика да се развива и да бъде насърчена.

Социалната икономика допринася за комуникацията между различните заинтересовани страни. Тя подобрява отношенията между жителите, местните и обществото в по-голям обхват и същевременно насърчава колективната отговорност.

(Из „Наръчник за социална икономика“ – Каритас Европа)

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.