Защо Каритас разпространява социалната икономика?

Този текст е част от информационна кампания на тема „Социална икономика“, която се провежда в рамките на проект BG05M9OP001-2.010-0243-C01 – “Работилница на Каритас“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Част 2

Защо Каритас разпространява социалната икономика?

Икономическото и социалното неравенство се нуждаят от решения, които да са насочени към създаване на нов икономически, екологичен и социален ред. Във време на промяна на парадигмата, както сега, имаме нужда от допълнителна доза кураж и творчество, за да дадем началото на един нов процес на глобално развитие, който да позволява на хората, особено на най-уязвимите, да подобряват положението, в което се намират. Такъв кураж е необходим и за създаването на икономика, която да насърчава един по-добър свят и по-добро качество на живот, така че благата да бъдат разпределени по равно.

В този смисъл от изключително значение е да бъдат приложени дълбоки структурни реформи. За да бъде това възможно е необходимо подсилване на различните форми на солидарност, основани на чувство за общност, както и откриване на общото благо за едно по-устойчиво бъдеще за цялата планета и всички хора, които живеят на нея. Това също означава и налагане на структурни реформи, които не са само свързани с доброволния труд, но и нови идеи, свързани с благосъстоянието. Основополагащ фактор за осъществяването на тази перспектива е положителният разговор между обществото, държавата и пазара, както и изграждането на плодотворна връзка между принципите на солидарността и субсидиарността. От една страна солидарността изгражда основата на хармонична структура за разбиращи и приобщаващи общества. От друга страна субсидиарността е средство, чрез което ние постигаме тази цел.

За да бъдат приложени тези дълбоки структурни промени не е достатъчно само отдаване на леки подобрения на социалното и икономическото положение на най-уязвимите: икономиката трябва да бъде променена на всяко едно ниво. Трябва да бъдат намерени решения, които да имат действително въздействие и да бъдат приложени на практика. Този път е предложен и в Апостолическото напътствие „Еvangelii gaudium” (Радостта от Евангелието) и Енцикликата „Laudato Si“ (Хвален Си), написани от Папа Франциск. Църквата е призвана да играе значителна роля в насърчаването и подкрепянето на процесите на социална промяна за подобряване условията на живот на хората, както на духовно, така и на материално ниво.

(Из „Наръчник за социална икономика“ – Каритас Европа)

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.