УМЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

[000008].1

  През дните 23-24 май в Житница се събраха доброволци и служители на Каритас Витания, за да допълнят и получат нови знания относно разработването и управлението на проекти. Този тренинг е част от поредица обучения, целящи да повишат знанията и уменията на екипа на Каритас Витания.  Лектор бе Ренета Венева, председател на НАРД, с дългогодишен опит в изготвянето и управлението на проекти. Представени бяха темите:

  • Същност на проекта. Жизнен цикъл. Избор на проблем и подходи за анализ на средата
  • Анализ на проблема и заинтересованите страни.
  • Разработване на целите.
  • Описание на резултатите

Важна и изключително ползотворна част в тренинга бе работата в малки групи, където участниците имаха възможност веднага да приложат на практика новите знания. Обучението е част от проекта „С повече знания към по-големи отговорности“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от БКО Витания и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.