„Каритас Витания“ проведе общностни консултации с възрастни хора и експерти, полагащи грижи за тях

На 09.10.2022 г. в гр. Раковски и на 20.10.2022 г. в с. Житница, общ. Калояново, „Каритас Витанаия“ проведе общностни консултации на тема „Достъп на възрастните хора до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“. Присъстваха 54 участници, сред които: възрастни хора, близки на възрастни хора, медицински специалисти, социални работници, лични лекари, представители на неправителствени организации, общински специалисти и управители на социални услуги.

По време на общностните консултации бяха обсъдени предоставяните от държавата и общината социални услуги за възрастни хора, до колко те са познати на възрастните хора, лесен ли е достъпът до тях и до каква степен са полезни за възрастните хора.

Двете срещи доведоха до пълноценна дискусия по отношение на нуждите на възрастните хора и проблемите, пред които са изправени общините и експертите, предоставящи грижи за тях. От конструктивният разговор се направиха изводи от какви социални услуги и мероприятия имат нужда възрастните хора в двете общини.

Всички участници отбелязаха, че подобни събития са много полезни и трябва да се организират периодично, за да се обсъдят и планират нуждите на възрастните хора и възможностите на държавата да осигури адекватни на тези нужди социални и здравни грижи в дома и общността.

Общностните консултации се реализират в рамките на проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.