Старт на проект за разширяване дейността на Работилница на Каритас

В първия работен ден на месец май Каритас Витания стартира изпълнението на проект „Разширяване дейността на социално предприятие „Работилница на Каритас“. С реализирането му се предвижда увеличаване на обема на произвежданите продукти – свещи и сапуни, чрез наемане на нови лица от уязвимите групи; обособяване на малък магазин към предприятието, в който ще се продават продукти на работилницата и на други социални предприятия, както и разработване на онлайн магазин, в който да се предлагат продукти на предприятието и на други социални предприятия.

На 02 септември 2019 г.  Мария Чепишева – изпълнителен директор на Каритас Витания и Георги Лесов – председател на УС на „МИГ – Раковски“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.031 „МИГ Раковски – МПО2/ИП4 – Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“. Проектът, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Еропейския съюз чрез Европейския социален фонд, е на стойност 132 574 лв, с продължителност на изпълнение 15 месеца, като за начален месец бе избран май 2020 година.

Към настоящия момент в Работилница на Каритас работят общо 11 души персонал, от които 6 са лица от целевите групи – хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица. Предвижда се да бъдат наети 4 нови лица от уязвими групи, като по този начин целим да отговорим на нуждите на местната общност и желаем чрез един иновативен за страната ни подход да насърчим участието в трудова заетост и подкрепим социалното и професионално включване на лица от различни уязвими групи.

Домът е място, в което всеки човек намира сигурност и упование. Домът означава споделеност с другите. „Каритас“ е дом, в който всеки човек може да живее с надежда и достойнство.